kod

kod

<? Php
ini_set ('display_errors', 1);
require_once ('PHPExcel.php');
require_once ('PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = nowy PHPExcel ();
global $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1', 'Donation Reports');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1', ");
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'Projekt');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Sub Project');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Lokalizacja');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Total');

$ file = 'Darowizna'. czas (). '.xlsx'; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
// $ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
// Zmień nazwę arkusza roboczego
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Matrix cen');

// Ustaw indeks aktywnego arkusza na pierwszym arkuszu, a więc Excel otwiera go jako pierwszy arkusz
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00: 00: 00 ';
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00: 00: 00 ';

$ queryexport = (prefiks "SELECT". $ wpdb-> "user_donating. *,". $ wpdb-> prefix. "selekcje. *, sum (". $ wpdb-> prefix. "user_donating.total_amt) jako totalamount FROM ". $ Wpdb-> prefix." User_donating LEWY DOŁĄCZ ". Preferencje $ wpdb->. W prefiksie". $ Wpdb-> "user_donating.selection_id =". $ Wpdb-> prefix. "Selections.uniqetime_id WHERE posted_date pomiędzy "". $ startdate. "'AND'". $ enddate. "'GROUP według projektu, sub_project, location");

$ result = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ";
$ i = 3;
$ j = 1;

while ($ row = mysql_fetch_array ($ result)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ row ['project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ row ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ row ['location']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .number_format ($ row ['totalamount'], 2));

$ i ++;
$ j ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
$ file_url = plik 'upload / excelsheet /'.$;

nagłówek ('Content-Type: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
nagłówek ("Content-Disposition: attachment; filename =". $ file);
nagłówek ("Kontrola pamięci podręcznej: must-revalidate, post-check = 0, wstępna kontrola = 0");
ob_end_clean ();
readfile ($ plik_url);
wyjście;

?>

POTRZEBUJĘ POMOCY? Kliknij tutaj aby uzyskać pomoc on-line